fbpx

Lojalumo programa

Lojalumo programos taisyklės:

.   Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai
 
1.   Asmens duomenys – Bendrovės tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse ir Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika).
2.   Bendrovė – LPF „Maistas kūnui ir sielai“, buveinės adresas Panerių g. 187, Kaunas, juridinio asmens kodas 302456799.
3.   Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė,  esanti adresu www.gangarestoranas.lt.
4.   Programa – Bendrovės vykdoma lojalumo programa, skirta registruotiems Bendrovės klientams suteikti papildomų naudų šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
5.   Programos dalyvis – asmuo, užsiregistravęs Programoje Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.gangarestoranas.lt
6.   Programos paskyra – Programos dalyvio registruota paskyra Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.gangarestoranas.lt, kurioje Programos dalyviui suteikiama informacija apie Programą bei kaupiama informacija apie Programos dalyvio dalyvavimą joje.
7.   Taisyklės – šios lojalumo programos  taisyklės.
 
II.            Bendrosios nuostatos
 
8.   Taisyklės nustato bendrąsias Programos narystės sąlygas Internetinėje parduotuvėje. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos iš dalies, yra reguliuojami kitais viešai skelbiamais Bendrovės vidiniais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.   Programa yra skirta Programos dalyviams, siekiant sukurti jiems papildomas naudas:
9.1.         suteikiant Programos dalyviams galimybę įsigyti Prekes už palankesnes kainas;
9.2.         siekiant geriau pažinti Programos dalyvius ir jų poreikius;
9.3.         siekiant plėtoti Bendrovės Internetinės parduotuvės veiklą, orientuojantis į Programos dalyvių poreikius;
9.4.         siekiant pritraukti ir išlaikyti Programos dalyvius ir atsidėkoti už jų ištikimybę.
10.           Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Programos veiklą apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešusi Programos dalyviams viešai Internetinėje parduotuvėje arba nustatytais atvejais – elektroniniu paštu.
 
III.  Tapimas Programos dalyviu
 
11.           Programoje dalyvauti gali asmenys siekiantys įsigyti prekes tik asmeniniam ar ne verslo naudojimui:
11.1.      vyresni nei 16 (šešiolikos) metų fiziniai asmenys;
11.2.      juridiniai asmenys.
12.           Asmuo, norėdamas tapti Programos dalyviu, turi užsiregistruoti Programoje ir patvirtinti, jog yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika bei įsipareigojęs jų laikytis. Registracija yra laikoma užbaigta, kai atliekamas patvirtinimo veiksmas gavus pranešimą elektroniniu paštu su aktyvia nuoroda /su registracijos patvirtinimo kodu, kuris įvedamas specialiame lange Programos paskyroje.
13.           Programos dalyvis privalo saugoti savo prisijungimo prie Programos paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems neįgaliotiems asmenims. Programos dalyvis prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu jo Paskyra, duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai jo Programos paskyra pasinaudoja tretieji asmenys.
14.           Programos dalyvis įsipareigoja pateikti tikslius, teisingus ir išsamius savo asmens duomenis. Pasikeitus pateiktiems duomenims, Programos dalyvis privalo apie tai informuoti Bendrovę ir pasikeitusius asmens duomenis atnaujinti Programos paskyroje arba kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected]
 
IV.   Programos teikiamos naudos
 
15.           Tapdamas Programos dalyviu, asmuo įgyja teisę reguliariai gauti Bendrovės suteikiamas papildomas naudas, kurias įvairiais laikotarpiais Bendrovė pasiūlys Programos dalyviams.
16.           Visiems Programos dalyviams siūlomos naudos gali apimti:
16.1.      galimybę įsigyti prekių už palankesnę kainą Internetinėje parduotuvėje;
16.2.      galimybę tam tikromis dienomis gauti nemokamą prekių pristatymą;
16.3.      galimybę gauti nuolaidų kuponus prekėms Internetinėje parduotuvėje įsigyti;
16.4.      sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu – galimybę gauti papildomą informaciją apie planuojamus išpardavimus ir kitas akcijas bei pasiūlymus; 
16.5.      sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu – galimybę gauti naudingus informacinius pranešimus, profesionalų patarimus;
16.6.      sutikusiems su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu – gauti kitus pasiūlymus, akcijas ar naudas, kurios bus pateikiamos dalyvavimo Programoje laikotarpiu.
17.           Aktuali ir detali informacija apie konkrečiu metu taikomas papildomas naudas yra teikiama Internetinėje parduotuvėje.
18.           Programos dalyviui sutikus, Bendrovė gali jam teikti naujienas ir kitus aktualius pranešimus elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu paštu ir mobiliojo telefono numeriu.
19.           Programos dalyviams sutikus su asmens duomenų tvarkymu asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu (profiliavimu), kaip papildoma nauda gali būti teikiami personalizuoti pasiūlymai, asmeninės akcijos, gimtadienio staigmenos.
 
V.     Asmens duomenų tvarkymas
 
20.           Programos dalyviai prisijungdami prie Programos sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Programos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi Programos dalyvio sutikimo ir kitais teisėtais pagrindais, nurodytais Taisyklių 27 punkte.
21.           Tam, kad Bendrovė galėtų administruoti dalyvavimą Programoje, Bendrovė tvarko Programos dalyvių:
21.1.      asmens duomenis, kuriuos jie atskleidžia registruodamiesi prie Programos:elektroninio pašto adresas, slaptažodis;
21.2.      asmens duomenis, kuriuos jie atskleidžia pildydami savo paskyrą: vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, adresas, lytis, gimimo data (mėnuo, diena);
21.3.      duomenis, surinktus Programos naudojimosi metu: duomenis apie prekių įsigijimą, apsipirkimų skaičių, išleistą pinigų sumą, apsipirkimų skaičių naudojantis specialiais pasiūlymais ir (arba) akcijomis, kuponais, duomenis apie gautų naujienlaiškių atidarymą, duomenis apie Programos dalyvio peržiūrėtas prekes, jų rūšis.
22.           Tam, kad Bendrovė galėtų teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus sutikimą išreiškusiems Programos dalyviams, Bendrovė tvarko Programos dalyvių kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono ryšio numerį.
23.           Tam, kad Programos dalyvis gautų papildomą naudą ir personalizuotus pasiūlymus, asmenines akcijas, gimtadienio staigmenas, Bendrovė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Programos dalyvių asmeniu („Personalizavimo duomenys“), nurodytus Taisyklių 21 punkte.
24.           Personalizavimo duomenys taip pat gali apimti įvairią informaciją apie Programos dalyvio pomėgius, įpročius ir kitą informaciją, padedančią geriau suprasti Programos dalyvio poreikius. Šie asmens duomenys tvarkomi Programos dalyvio sutikimo pagrindu.
25.           Jei Programos dalyvis sutiko su slapukų ar panašių technologijų naudojimu, Bendrovė gali siųsti personalizuotus pasiūlymus, naudodama šių technologijų pagalba surinktus duomenis. Taip pat Bendrovė gali tvarkyti informaciją, susijusią su Programos dalyvio naudojimusi svetaine bei naujienlaiškiais („Naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Programos dalyvių IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie gaunamų naujienlaiškių skaitymą.
26.           Programos dalyviai gali bet kuriuo metu atsisakyti pasiūlymų siuntimo, pasirinkdami atitinkamą nuorodą bet kuriame iš jau gautų Bendrovės pranešimų arba kreipdamiesi į Bendrovę adresu: [email protected] 
27.           Programos dalyvių asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Programos dalyvio prisijungimo prie paskyros, kad Bendrovė turėtų įrodymus iškilus ginčui ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenys apie Programos dalyvio peržiūrėtas prekes saugomi 30 (trisdešimt) dienų. Programos dalyvio duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu toks saugojimas yra būtinas tam, kad Bendrovė galėtų įvykdyti jai privalomus teisinius įpareigojimus. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, Programos dalyvių duomenys yra sunaikinami.
28.           Programos dalyviai turi teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jų asmens duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, pašalinti, perkelti, nesutikti su šių duomenų tvarkymu, atšaukti duotus sutikimus, bei kitas duomenų subjektų teises Platesnė informacija apie šias teises ir pasinaudojimą jomis pateikiama Privatumo politikoje.
29.           Bendrovės vykdomam asmens duomenų tvarkymui yra taikoma  Privatumo politikaAtsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios duomenų tvarkymo nuostatos, Programos dalyvis privalo jas perskaityti ir būti įsitikinęs (-usi), kad visos Privatumo politikos nuostatos jam (jai) yra suprantamos ir priimtinos.
 
VI.   Programos pasibaigimas
 
30.           Dalyvavimas Programoje gali pasibaigti:
30.1.      Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Programoje;
30.2.      Privatumo politikoje numatytais atvejais (pavyzdžiui, Programos dalyviui paprašius ištrinti jo asmens duomenis);
30.3.      Programos dalyviui išsitrynus savo Programos paskyrą;
30.4.      Bendrovei užblokavus Programos dalyvio Programos paskyrą dėl įtariamo neteisėto naudojimosi ja ar sukčiavimo atvejo;
30.5.      Programos dalyviui daugiau nei 2 (dvejus) metus neprisijungus prie savo Programos paskyros Internetinėje parduotuvėje;
30.6.      Bendrovei panaikinus Programą;
30.7.      Bendrovei pakeitus šias Taisykles ir (arba) Privatumo politiką, ir tokie pakeitimai Programos dalyviui yra nepriimtini.
31.           Bendrovė taip pat pasilieka teisę pašalinti Programos dalyvius iš Programos:
31.1.      Jeigu Programos dalyvis naudojasi Programa pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitų Programos dalyvių teisėtiems interesams.
32.           Pasibaigus dalyvavimui Programoje arba Programos dalyviui pateikus prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje, Programos dalyvio dalyvavimas Programoje yra nutraukiamas, o visi Programos dalyvio paskyros duomenys saugomi Taisyklių 27 punkte nustatytais terminais.
 
VII.  Baigiamosios nuostatos
 
33.           Visais klausimais, susijusiais su dalyvavimu Programoje, prašome kreiptis adresu: [email protected]
34.           Iškilus klausimams apie Privatumo politiką, norint atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis, norint pasinaudoti bet kokiomis kitomis Privatumo politikoje nurodytomis teisėmis arba pateikti skundą, Programos dalyviai gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu pašto adresu [email protected].